Setlementtiliitto

Etusivu > Setlementtiliitto

Suomen Setlementtiliitto

Suomen Setlementtiliitto on setlementtiliikkeen keskusjärjestö sekä kansalaisjärjestö, jonka toiminta-alue kattaa koko elämän kirjon sivistystyöstä sosiaalisiin palveluihin. Jäseniämme ovat 35 paikallista setlementtiä. Toimintamme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta sekä voittoa tavoittelematonta. Ovemme ovat avoinna kaikille.​

Setlementtiliiton perustehtävä on edistää setlementtiarvojen mukaista toimintaa, tukea paikallisia setlementtejä asiantuntijapalveluilla sekä koordinoida valtakunnallisia hankkeita. Lisäämme vuoropuhelua yhteiskunnan vaikuttajien, elinkeinoelämän päättäjien, tiedotusvälineiden ja kansalaisten kesken.

Setlementtiliiton tuotot koostuvat yleisavustuksista (STEA, OKM ja OM), STEA-avustuksista, muista avustuksista, toiminnan tuotoista ja varainhankinnasta.

Missio: Rakennamme tulevaisuuden Suomea, joka on syrjimätön ja yhdenvertainen, yhteisöllinen ja sosiaalisesti oikeudenmukainen, ekologisesti kestävä yhteiskunta.
Visio: Rakennamme ihmisten kokoisia yhteisöjä – olemme Suomen johtava yhteisöjen tekijä.    

Lataa Setlementtiliiton toimintakertomus 2022 >

Pieni setlementtisanasto

Setlementti: Setlementtiarvoihin (rohkeus, luottamus, paikallisuus, yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus) sitoutunut paikallisyhdistys. Toimintaa tuotetaan aina paikallisten tarpeiden mukaan. Suomessa toimii 35 setlementtiä.

Setlementtiliitto: Suomalaisten setlementtien keskusjärjestö, joka edistää setlementtiarvojenmukaista toimintaa, tukee paikallisia setlementtejäasiantuntijapalveluilla, koordinoi valtakunnallisia hankkeita sekä lisää vuoropuhelua yhteiskunnan vaikuttajien, elinkeinoelämänpäättäjien, tiedotusvälineiden ja kansalaisten kesken.

Setlementtiliike (setlementit + Setlementtiliitto): Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisliike, joka edistää ihmisten välistä vuoropuhelua, merkityksellisyyden kokemuksia ja elinikäistä oppimista yhteiskunnassa.

Setlementtityö: Setlementtiliikkeen tuottama vapaa sivistystyö, kansalaistoiminta, matalan kynnyksen toiminta, kriisityö, kehittämistoiminta ja vaikuttamistoiminta.

Setlementtiliike

Setlementtiliike on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisliike, joka edistää ihmisten välistä vuoropuhelua, merkityksellisyyden kokemuksia ja elinikäistä oppimista yhteiskunnassa. Rakennamme tulevaisuuden Suomea, joka on syrjimätön ja yhdenvertainen, yhteisöllinen ja sosiaalisesti oikeudenmukainen, ekologisesti kestävä yhteiskunta. Teemme tämän vapaan sivistystyön, kansalaistoiminnan, matalan kynnyksen toiminnan, kriisityön, kehittämistoiminnan ja vaikuttamistoiminnan keinoin. Lisäksi setlementtiliike tuottaa yhteiskunnallisesti vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita.

Suomen tulee olla yhdenvertaisten ihmisten yhteiskunta. Jokaisella meistä on oikeus osallistua ja tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Setlementtiliike on meitä kaikkia varten. Sitoudumme vaikeimmassa tilanteessa olevien ihmisten aseman edistymiseen. Ihmiset ovat vahvempia liittyessään yhteen. Yhteisöissä ihmisten omat voimavarat ja osaaminen kehittyvät ja pääsevät parhaiten esille.

Setlementtiliikkeen perustarkoituksena on kannustaa ja tukea ihmistä löytämään omat voimavaransa ja käyttämään niitä yhteisöissä sekä tukea ihmisten hyvää elämää heidän kaikissa elämäntilanteissaan. Me osaamme rakentaa ihmisten kokoisia yhteisöjä – tahdomme olla Suomen johtava yhteisöjen tekijä.

Arvot

Rohkeus ja luottamus – Puolustamme rohkeasti kaikkien ihmisten ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia. Luotamme ihmisten ja yhteisöjen kykyyn luoda ratkaisuja ja toimia yhdessä yhteiseksi hyväksi.

Paikallisuus ja yhteisöllisyys – Olemme vahvoja paikallisten ja globaalien yhteisöjen rakentajia. Olemme mukana ihmisten arjessa läpi elämän sen kaikissa vaiheissa. Setlementtityö on lähellä sinua, minua ja meitä.

Yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus – Meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Setlementeissä jokaisella on lähtökohdistaan ja elämäntilanteestaan riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet toimia, vaikuttaa ja toteuttaa itseään.

Strategia

Toimintaympäristö on strategiakauden alkaessa osittain vaikeasti ennakoitavissa. Se haastaa koko setlementtiliikettä arvioimaan omaa toimintaansa ja reagoimaan yhteiskunnan rakenteissa tapahtuviin muutoksiin.

Suomalaisten yleinen hyvinvoinnin ja terveyden taso on jatkuvasti kohentunut, mutta hyvinvoinnin ja terveyden jakautuminen väestössä on yhä eriarvoisempaa. Eriarvoisuus ilmenee lähes kaikilla hyvinvoinnin ja terveyden tasoilla. Setlementtiliike saa jatkuvaa tietoa eri puolilta Suomea setlementtityöhön osallistuvien ihmisten elämäntilanteista ja eriarvoisuuskehitystä vahvistavista rakenteista. Eriarvoisuuden vähentymiseksi ja yhdenvertaisuuden lisääntymiseksi tarvitaan setlementtien määrätietoista työtä niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

Vastakkainasettelu yhteiskunnassa on lisääntynyt ja ihmisten kokemusmaailmat ovat eriytyneet tai eriytymässä. Asenteiden ja ihmisryhmien väliset jyrkät vastakkaisuudet uhkaavat hyviä väestösuhteita sekä estävät rakentavan vuoropuhelun käymistä. Sosiaaliset, taloudelliset ja informaatiolähteiden erilaiset todellisuudet ruokkivat helposti vastakkaisuutta. Yksilölliset, ryhmätasoiset sekä systeemiset ennakkoasenteet vaikuttavat tapaamme ymmärtää itseämme ja toisia. Nämä tavat hahmottaa maailmaa voivat kärjistää ja kaventaa näkökulmia sekä rajata osan ihmisistä tai ryhmistä yhteiskunnan ulkopuolelle. Pahimmillaan saatetaan haastaa toisten olemassaolon oikeutus ja ihmisarvo. Tämä haastaa yhteenkuuluvuuden ja yhteisvastuun tunteita, voimistaa sosiaalista segregaatiota sekä jättää ihmisten ja ryhmien voimavaroja käyttämättä.

Setlementtiliikkeen ydinosaamista on dialogisuuden vahvistaminen yhteiskunnan kaikilla tasoilla.

Näyttää siltä, että ekologisesti kestävän ja humaanin tulevaisuuden yhteiskunnan rakentaminen edellyttää uudistumista yhteiskunnan rakenteissa sekä ihmisten ajattelussa. Toteutuakseen yhdenvertainen yhteiskunta vaatii sitä, että elinympäristö on turvallinen ja terveellinen. Päämääränä on taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle. Oppiminen ja sitä kautta rakentuva ihmisten sivistyksen vahvistuminen on voimavara tämän muutoksen tekemiseen. Setlementtiliike voi toiminnallaan luoda mahdollisuuksia uudenlaisten, kansalaisyhteiskunnasta nousevien kestävien toimintamallien synnyttämiseen ja levittämiseen.

Setlementtiliike seuraa ja tunnistaa strategiakaudella toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vaikuttaa aktiivisesti myönteisten muutosten toteutumiseen.

työntekijää

vapaaehtoista

paikkakuntaa

vuotta