Setlementtiliitto

Etusivu > Setlementtiliitto

Visio ja missio

Suomen tulee olla yhdenvertaisten ihmisten yhteiskunta. Jokaisella meistä on oikeus osallistua ja tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Setlementtiliike on meitä kaikkia varten. Sitoudumme vaikeimmassa tilanteessa olevien ihmisten aseman edistymiseen.  Ihmiset ovat vahvempia liittyessään yhteen. Me osaamme rakentaa ihmisten kokoisia yhteisöjä. Yhteisöissä ihmisten omat voimavarat ja osaaminen pääsevät parhaiten esille ja kehittyvät. Setlementtiliikkeen perustarkoituksena on kannustaa ihmistä löytämään omat voimavaransa ja käyttämään niitä yhteisöissä sekä tukea ihmisten hyvää elämää heidän kaikissa elämäntilanteissaan. Tahdomme olla Suomen johtava yhteisöjen tekijä. Setlementtiliike on kansalaisliike, joka edistää ihmisten välistä vuoropuhelua, merkityksellisyyden kokemuksia ja elinikäistä oppimista yhteiskunnassa. Rakennamme tulevaisuuden Suomea, joka on syrjimätön ja yhdenvertainen, yhteisöllinen ja sosiaalisesti oikeudenmukainen, ekologisesti kestävä yhteiskunta. Teemme tämän vapaan sivistystyön, kansalaistoiminnan, matalan kynnyksen toiminnan, kriisityön, kehittämistoiminnan ja vaikuttamistoiminnan keinoin. Lisäksi setlementtiliike tuottaa yhteiskunnallisesti vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita.

Arvot

Rohkeus ja luottamus – Puolustamme rohkeasti kaikkien ihmisten ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia. Luotamme ihmisten ja yhteisöjen kykyyn luoda ratkaisuja ja toimia yhdessä yhteiseksi hyväksi.

Paikallisuus ja yhteisöllisyys – Olemme vahvoja paikallisten ja globaalien yhteisöjen rakentajia. Olemme mukana ihmisten arjessa läpi elämän sen kaikissa vaiheissa. Setlementtityö on lähellä sinua, minua ja meitä.

Yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus – Meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Setlementeissä jokaisella on lähtökohdistaan ja elämäntilanteestaan riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet toimia, vaikuttaa ja toteuttaa itseään.

Strategia

Toimintaympäristö on strategiakauden alkaessa osittain vaikeasti ennakoitavissa. Se haastaa koko setlementti-liikettä arvioimaan omaa toimintaansa ja reagoimaan yhteiskunnan rakenteissa tapahtuviin muutoksiin.

Suomalaisten yleinen hyvinvoinnin ja terveyden taso on jatkuvasti kohentunut, mutta hyvinvoinnin ja terveyden jakautuminen väestössä on yhä eriarvoisempaa. Eriarvoisuus ilmenee lähes kaikilla hyvinvoinnin ja terveyden tasoilla. Setlementtiliike saa jatkuvaa tietoa eri puolilta Suomea setlementtityöhön osallistuvien ihmisten elämäntilanteista ja eriarvoisuuskehitystä vahvistavista rakenteista. Eriarvoisuuden vähentymiseksi ja yhdenvertaisuuden lisääntymiseksi tarvitaan setlementtien määrätietoista työtä niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

Vastakkainasettelu yhteiskunnassa on lisääntynyt ja ihmisten kokemusmaailmat ovat eriytyneet tai eriytymässä. Asenteiden ja ihmisryhmien väliset jyrkät vastakkaisuudet uhkaavat hyviä väestösuhteita sekä estävät rakentavan vuoropuhelun käymistä. Sosiaaliset, taloudelliset ja informaatiolähteiden erilaiset todellisuudet ruokkivat helposti vastakkaisuutta. Yksilölliset, ryhmätasoiset sekä systeemiset ennakkoasenteet vaikuttavat tapaamme ymmärtää itseämme ja toisia. Nämä tavat hahmottaa maailmaa voivat kärjistää ja kaventaa näkökulmia sekä rajata osan
ihmisistä tai ryhmistä yhteiskunnan ulkopuolelle. Pahimmillaan saatetaan haastaa toisten olemassaolon oikeutus ja ihmisarvo. Tämä haastaa yhteenkuuluvuuden ja yhteisvastuun tunteita, voimistaa sosiaalista segregaatiota sekä jättää ihmisten ja ryhmien voimavaroja käyttämättä.
Setlementtiliikkeen ydinosaamista on dialogisuuden vahvistaminen yhteiskunnan kaikilla tasoilla.

Näyttää siltä, että ekologisesti kestävän ja humaanin tulevaisuuden yhteiskunnan rakentaminen edellyttää uudistumista yhteiskunnan rakenteissa sekä ihmisten ajattelussa. Toteutuakseen yhdenvertainen yhteiskunta vaatii sitä, että elinympäristö on turvallinen ja terveellinen. Päämääränä on taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle. Oppiminen ja sitä kautta rakentuva ihmisten sivistyksen vahvistuminen on voimavara tämän muutoksen tekemiseen. Setlementtiliike voi toiminnallaan luoda mahdollisuuksia uudenlaisten, kansalaisyhteiskunnasta nousevien kestävien toimintamallien synnyttämiseen ja levittämiseen.

Setlementtiliike seuraa ja tunnistaa strategiakaudella toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vaikuttaa aktiivisesti myönteisten muutosten toteutumiseen.

työntekijää

vapaaehtoista

paikkakuntaa

vuotta