Välj en sida

”När nå’n bryr sig, väcks nya frön hos människan.”

Grunden för settlementarbetet är tron på den stärkande effekten av gemenskap. I settlementarbetet, som omspänner livets hela spektrum, verkställer vi praktiskt ideal av jämlikhet och gemenskap. Vi skapar möjligheter för alla, från de allra yngsta till de allra äldsta, till att klara sig, nå harmoni och rekreation. Vi utvecklar medborgarverksamhet, understött boende och gemenskapsmässiga boendeformer. Vi ökar via institut, studieklubbar och specialläroinrättningar livets rikedom och möjligheterna till att reda sig. Vi stöder etableringen av nya finländare och hjälper ursprungliga finländare att leva i ett mångkulturellt Finland.

För svåra livssituationer erbjuder vi krishjälp, rehabilitering ur rusmedelsproblem, skuldrådgivning, förlikningsverksamhet och service inom Brottsofferjouren. Vi fungerar gemensamt tillsammans med frivilligarbetare och professionella, utgående från lokala behov bland människor och dem emellan, i Finland och runtom i världen.

 

”När nå’n bryr sig, väcks nya frön hos människan.” – Pentti Lemmetyinen, verkställande direktör.

Settlementrörelsen och Settlementförbundet

Settlementförbundet grundades år 1918 och är en levnadsloppsorganisation som utför bildnings- och socialarbete och består av 36 lokala settlement  runtom i Finland. Settlementrörelsen sysselsätter drygt 3000 yrkespersoner och tillsammans med dem jobbar en stor mängd frivilliga inom settlementarbetet.

Verksamhetsformer är senior- och äldrearbete, barn- och ungdomsarbete, mångkulturellt arbete, utveckling och produktion av former av gemenskapsboende, olika former av understött boende, medborgarverksamhet, service för utvecklingsstörda, studiemöjligheter i 13 medborgarinstitut, tre folkhögskolor och två specialläroinrättningar, olika former av trauma- och krisarbete, rehabiliteringsservice vid rusmedelsproblem, skuldrådgivning, förlikningsverksamhet och service inom Brottsofferjouren.

Grunden i rörelsens verksamhet utgår från medborgarcentra, som under slutet av 1800-talet etablerades i England, i de fattigaste kvarteren av Östra London, vilka hade uppgiften att upprätthålla interaktivt social- och bildningsarbete för att utveckla det omgivande samhället. Dessa medborgarcentra gav såväl utbildning som stöd till dem som kämpade med sociala problem.

Settlementrörelsens ideologi bygger i all verksamhet på gemenskapens stärkande effekt och att individualitet och mångfald respekteras.

Verksamheten hos Settlementförbundet och dess medlemsorganisationer finansieras med serviceavgifter för understödda välfärdstjänster, bidrag från RAY, öronmärkta stöd från ministerierna samt donationer av privatpersoner. Verksamheten eftersträvar ingen vinst.

Kontakta oss:

Pentti Lemmetyinen

Pentti Lemmetyinen

Verkställande direktör