Sukupuolisensitiivisyys

Etusivu > Toiminta > Lapsi- ja nuorisotyö > Sukupuolisensitiivisyys

Mitä sukupuolisensitiivinen sosiaalinen nuorisotyö on?

Sukupuolisensitiivisessä sosiaalisessa nuorisotyössä tiedostetaan, miten sukupuoli ja muut ihmisyyden piirteet vaikuttavat ihmisen kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin; miten ihmisiä kohdataan ja kohdellaan, millaisia mahdollisuuksia heille elämässä avautuu ja millaisista mahdollisuuksista he tulevat poissuljetuiksi.

Sukupuolisensitiivinen sosiaalinen nuorisotyö on samaan aikaan arvo, asenne sekä ajattelu- ja toimintatapa. Sukupuolisensitiivisessä sosiaalisessa nuorisotyössä toimitaan yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla niiden keskinäiset suhteet huomioiden. Ammatillisena toimintana keskeisiä ominaispiirteitä ovat mm. heikommassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistäminen, yksilöllisten tarpeiden ja yhteisöllisyyden mahdollisuuksien huomiointi, kontekstuaalisuus, kokonaisvaltaisuus, turvallisempi tila, dialogisuus, osallisuus ja matalakynnyksisyys sekä vapaaehtoisuus.

Ammatillisesti sukupuolisensitiivinen sosiaalinen nuorisotyön on luonteeltaan alati kehittyvää, jossa teoria, käytäntö ja toiminnan kriittinen reflektio muodostavat erottamattoman kokonaisuuden. Sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön toimijan kompetenssi rakentuu eettisestä, reflektiivisestä, teoreettisesta ja käytännöllisestä osaamisesta.

Mitä sukupuolisensitiivinen sosiaalinen nuorisotyö ei ole?

 • Sukupuolineutraalia toimintaa, jossa sukupuoli pyritään joko häivyttämään tai sitä ei huomioida lainkaan
 • Toimintaa ainoastaan sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kanssa. Sukupuolisensitiivisyys kuuluu kaikille sukupuolivähemmistöjen kysymykset sisältäen.
 • Yhtä kuin moninaisuuden huomioiva sukupuolen mukaan kohdennettu toiminta, joka on yksi vaikuttavista sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön toimintamuodoista.
 • Asiantuntijalähtöistä ja autoritääristä identiteettipoliittista toimintaa.

Mihin sukupuolisensitiivisellä sosiaalisella nuorisotyöllä pyritään?

Yleisinä tavoitteina ovat kasvurauhan mahdollistaminen, yksilön ja yhteisöjen mahdollisuuksien rikastuttaminen, subjektiuden ja toimijuuden vahvistaminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Sukupuolisensitiivisellä sosiaalisella nuorisotyöllä osallistutaan rakentamaan tasa-arvoista, yhdenvertaista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista maailmaa, jossa jokainen voi sukupuolesta tai muista ihmisyyden piirteistä riippumatta:

 • Kokea ja ilmaista itseään omaa ainutlaatuisuutta kunnioittavalla tavalla.
 • Kasvaa persoonana omilla ehdoillaan.
 • Toteutua täydesti omassa potentiaalissaan.
 • Tulla kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenään.
 • Kokea kuuluvansa ja olevansa osa itselle tärkeitä yhteisöjä.
 • Kokea itsensä merkitykselliseksi.
 • Kyetä elämään elämäänsä itselle merkityksellisellä tavalla.

Sukupuolisensitiivistä sosiaalista nuorisotyötä Suomessa koordinoi Loisto setlementti ry. Koordinointia rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus STEA osana Loisto setlementti ry:n yleisavustusta.

Lisätiedot:

http://sukupuolisensitiivisyys.fi 

Laura Ranki
Sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön koordinaattori
+358 50 551 3955
laura.ranki@loistosetlementti.fi

Loisto setlementti ry
www.loistosetlementti.fi