Lausunto vanhemmuuslain luonnoksesta

11 / 05 / 2021 | Kannanotot

Setlementtiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää seuraavat huomiot koskien vanhemmuuslakia.

Meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Sitoudumme vaikeimmassa tilanteessa olevien ihmisten aseman edistymiseen. Puolustamme rohkeasti kaikkien ihmisten ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia.

Setlementtiliitto pitää kannatettavana voimassa olevien äitiys- ja isyyslakien yhdistämistä vanhemmuuslaiksi. Setlementtiliitto huomauttaa kuitenkin ehdotusten käytännön tason eriarvoistaviin ja rajoittaviin mahdollisuuksiin toteuttaa ja vahvistaa vanhemmuutta erilaisten perheiden kohdalla. Lisäksi kiinnitämme huomiota terminologisiin haasteisiin ja ristiriitoihin. Niiden osalta on vielä kehittämistarpeita.

Yhdymme Mannerheimin Lastensuojeluliiton kantaan siitä, että virkamiestyönä valmisteltu esitysluonnos ei pidä sisällään laajakantaisia periaatteellisia uudistuksia. Esimerkkinä sateenkaariperheiden tilanne, jossa lapselle voitaisiin vahvistaa useampi kuin kaksi vanhempaa. Kannatamme lisäselvitystä ja kehittämistyötä mm. Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Amnesty Internationalin ja Sateenkaariperheet ry:n lausunnoissa esiin nostettujen haasteiden ja kehittämiskohteiden osalta.

Setlementtiliitto kannattaa Maahanmuuttoviraston ehdotusta ja ajatusta siitä, että kuten isyyttä myös äitiyttä pitäisi olla mahdollisuus selvittää samalla tavalla. Toisin sanoen ns. biologista vanhemmuutta, lapsen alkuperää ja juuria pitäisi pystyä tarvittaessa ja tilanteen näin vaatiessa selvittämään samalla tavalla vanhemman sukupuolesta riippumatta. Suomessa syntyneiden lasten osalta asia on selvempi, mutta muualla syntyneiden lasten osalta tilanne voi olla hyvinkin haasteellinen ja jo nyt Suomessa asuu lapsia, joille ei ole virallisesti vahvistettu nykyisen lain valossa äitiä. Lapsen edun ja oikeuksien näkökulmasta tämä on tarpeellinen ja oikeudenmukainen muutos. Setlementtityössä on viime vuosina vahvistettu myös miesten asemaa yhteiskunnassa tasavertaisina kasvattajina ja vanhempina. Toiveenamme on yhdenvertaisten ihmisten ja lasten oikeuksia toteuttava yhteiskunta.

Lasten oikeuksien toteutumisen kannalta on erittäin tärkeää, että lapsia ja nuoria kuullaan ja osallistetaan heitä koskevissa yhteiskunnallisissa asioissa ja päätöksissä, myös esim. lainsäädäntötyössä, ei pelkästään yksittäisissä perheoikeudellisissa kysymyksissä ja riidoissa. Vanhemmuuslaki on yksi tärkeimpiä lakeja koskien lapsia itseään, heidän vanhempiaan ja perhemalleja, jolla on vaikutusta lapsiin ja heidän oikeuksiin mm. hyvään kasvuun, tietoon alkuperästään, sekä perintöoikeudellisin asioihin.

 

Lisätietoa:
Regina Järg-Tärno 
Lapsi- ja nuorisotyön kehittäjä