Hima & Strada: Asunnottomuus on ihmisoikeusloukkaus

17 / 10 / 2018 | Kannanotot

Asunnottomuutta kokeneiden katuoppaiden kollektiivi Hima & Strada haluaa, että yleismaailmallinen ihmisoikeus, oikeus asuntoon, turvataan vahvemmin Suomen lainsäädännössä.

Asunto on ihmisen perustarve, kuten puhdas vesi, ravinto ja vaatetus. Siksi jokaisella tulee olla lailla suojattu oikeus kohtuuhintaiseen, turvalliseen ja varmaan asuntoon, joka vastaa asukkaidensa tarpeita. Suomessa on tällä hetkellä yli 7000 ihmistä, joiden kohdalla tämä ihmisoikeus ei toteudu.

Julkisen vallan tehtävä on varmistaa, että jokainen ihminen Suomessa saa elää kokonaisvaltaista elämää nauttien kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattujen oikeuksien suojasta

 

Ihmisoikeudet ja asunnottomuuden poistaminen ovat erottamattomat

Suomessa tarkentava lainsäädäntö ei tue perustuslaissa mainittua jokaisen oikeutta asuntoon. Lisäksi perustuslaissa ei valtiolle ole sisällytetty velvoitetta toteuttaa jokaiselle kuuluvaa oikeutta asuntoon. Jotta Suomen lainsäädäntö tukisi asunnottomuuden poistamista, asunto subjektiivisena oikeutena on laajennettava koskemaan kaikkia.

– Ihmisoikeusperustainen lähestymistapa asunnottomuuden poistamisessa on välttämätön. Niin perustavanlaatuinen tarve kuin asunto tulee näkyä ihmisen oikeutena läpi lain eri tasojen perustuslaista viranomaisten antamiin määräyksiin saakka, kommentoi Hima & Stradan projektipäällikkö Pauliina Liukkonen.

Eriarvoistumisesta kumpuavalla asunnottomuudella on merkittäviä vaikutuksia ihmisen elämään ja sen laatuun: se vaikeuttaa koulussa tai työssä käyntiä, lisää väkivallan kohteeksi joutumisen riskiä, heikentää terveyttä ja kasvattaa kuolemanriskiä. Siksi asunnottomuus on harvoin vain asunnon puutetta, vaan se vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumiseen laajemminkin. Ihmisoikeuksien näkökulmasta asunnottomuus on syrjintää ja yhteiskunnallista ulossulkemista.

Perinteisesti asunnottomiin ihmisiin on suhtauduttu avun ja tuen tarvitsijoina tai hyväntekeväisyyshankkeiden kohderyhmänä. Peräänkuulutamme muutosta, jossa ilman asuntoa elävät ja asumisessa ongelmia kohtaavat ihmiset ovat ensisijaisesti oikeuksien haltijoita ja keskeisinä muutoksentekijöinä asunnottomuuden poistamisessa.

 

Hima & Strada suosittelee poliittisille päätöksentekijöille:
  • Perustuslain §19 mukaan ”Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.” Sanamuoto ei riitä takaamaan jokaiselle kuuluvaa oikeutta asuntoon. Ihmisoikeussopimusten mukaisesti julkisella vallalla on velvollisuus vastata siitä, että kaikilla on todellinen mahdollisuus asianmukaiseen asuntoon. Toivomme asemanne mukana tulevaa vastuunkatoa siitä, että asunnottomat ihmiset voivat nauttia heille kuuluvasta ihmisoikeudesta asuntoon.
  • Oikeus asuntoon tulee ilmetä perustuslakia täydentävässä muussa lainsäädännössä, mikä on oikeuden turvaamiseksi välttämätöntä.
  • Asunnottomien ja asunnottomuutta kokeneiden ihmisten osallisuutta tulee lisätä asuntopoliittisessa päätöksenteossa.

 

Lyhyesti Hima & Stradasta

Hima & Stradan katuoppaat vetävät kävelykierroksia eri puolilla Helsinkiä. Asunnottomuuden omakohtainen kokemus kietoutuu Stadin historiaan ja alakulttuureihin ja katuoppaat tarjoavat vaihtoehtoisen näkökulman kaupunkiin. Hima & Stradan kävelykierrokset alkavat tammikuussa 2019. Asunto on ihmisoikeus. Siksi kävelemme. www.himastrada.fi 

 

Lisätiedot

Pauliina Liukkonen
projektipäällikkö
Hima & Strada
Suomen Setlementtiliitto ry
050 453 2653
pauliina.liukkonen(at)setlementti.fi