Valtiovarainministeriö on asettanut kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n toimikaudelle 6.2.2020 – 31.12.2022. AuroraAI-ohjelma pohjautuu pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelman strategiseen tavoitteeseen elinvoimaisesta Suomesta. Suomi halutaan tuntea teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä, jossa digitalisaation ja teknologisen kehityksen luomia mahdollisuuksia kehitetään ja otetaan käyttöön yli hallinto- ja toimialarajojen. Keinona tähän määritetään julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyden nostaminen sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön kehittäminen. Lisäksi arjesta ja liiketoiminnasta tehdään sujuvampaa AuroraAI-verkon avulla tietoturvallisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.

AuroraAI-verkon tehtävänä on luoda teknisiä edellytyksiä eri palvelujen ja alustojen keskinäiselle tiedonvaihdolle ja yhteentoimivuudelle. AuroraAI-ohjelman kehittämistyö projektoidaan kolmen valitun elämäntapahtuman kautta, joista ensimmäinen koskee 13-16-vuotiaita nuoria. AuroraAI-ohjelmassa on tunnistettu, että Suomen Setlementtiliitto ry:n tarjoama NäytönPaikka-nettipalvelu palvelee valitun kohderyhmän tarpeita ja että kyseessä voisi olla AuroraAIverkkoon ensivaiheessa integroitava palvelu. Suomen Setlementtiliitto ry on myös aktiivisesti osallistunut AuroraAI-ohjelman avoimeen verkostotyöskentelyyn.

Oppilaitosyhteistyötä kahdeksan ammattikorkeakoulun kanssa – NäytönPaikka keskeisenä välineenä AJURI-hankkeen hakemuksessa

AJURI-hankkeessa tullaan kehittämään lastensuojelun jälkihuollon digitaalista verkkopalvelua, testaamaan ja kokoamaan digitaalisia ohjauksen menetelmiä ja välineitä verkkopalveluun sekä vahvistetaan jälkihuollon työntekijöiden suhdeperustaista e-ohjausosaamista. Digitaalisella verkkopalvelulla lisätään mahdollisuuksia monitoimijaiseen ja integroituun jälkihuoltopalveluun, joka tavoittaa paremmin ja kiinnittää tiiviimmin avun ja tuen piiriin jälkihuoltonuoret. Hankkeen yhteiskunnallisena motiivina on tukea nuorten sijaishuollosta itsenäistymistä ja siirtymistä kohti aikuisuutta. Erityisen ajankohtaiseksi jälkihuollon sisällöllisen kehittämisen tekee kuluvan vuoden alusta tehty lastensuojelulain muutos, jolla nuoren oikeus jälkihuollon palveluihin taataan 25 ikävuoteen asti. AJURI-hanke vastaa lastensuojelun jälkihuollon ammattilaisten e-ohjauksen osaamistarpeeseen, jonka taustalla on COVID-19 epidemian vaikutuksesta pakotettu nopea digitalisaatio ja nuorten ja ohjaajien välisten kohtaamisten siirtyminen verkkoon ja etäohjaukseen. Verkossa toteutettavien digitalisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto muuttaa ja antaa mahdollisuuksia kehittää jälkihuollon käytäntöjä, mutta edellyttää myös uudenlaista digitalisaatio- ja e-ohjausosaamista digitaalisten välineiden ja menetelmien hyödyntämiseksi.

AJURI-hanke toteutetaan yhteishankkeena kahdeksan eri puolilla Suomea olevan ammattikorkeakoulun kesken. Hankkeen valmistelussa ja hankkeen toteutuksessa ovat olleet mukana myös valtakunnallisia ja kunkin ammattikorkeakoulun toimialueen lastensuojelun ja jälkihuollon yhteistyökumppaneita, kuten Setlementtiliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, THL ja alueelliset SOTE-yhtymät. Keskeisenä välineenä osana hanketta tulee olemaan NäytönPaikka-nettipalvelu.

Uusia suunnitelmia

NäytönPaikalla ja Mun talous toiminnalla on suunnitteilla koulutuspilotti hyvinkääläisten nuorten kanssa työskentelevien toimijoiden kanssa. Pilotti alkaa joulukuussa NäytönPaikan webinaarilla ja mukaan on kutsuttu hyvinkääläisiä ja valtakunnallisia toimijoita eri teemoista liittyen nuorten elämään. Muita teemoja ovat mm. taloudenhallinta, liikkuminen, asuminen ja mielenterveys. Lisäksi NäytönPaikka on otettu osaksi Oppimaan Nepsy-koulutusta, jossa välinettä tarjotaan nepsy-perheiden tueksi aina lapsuudesta nuoruuteen, jolloin nuori itse voisi alkaa hallinnoimaan tietoa omasta hoitopolustaan ja elämästään.