Maailma muuttuu: Setlementtien nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

14 / 10 / 2021 | Ajankohtaista

Lapsi- ja nuorisotyötä tehdään paikallisten tarpeiden mukaan setlementeissä eri puolilla Suomea, sekä erilaisissa käynnissä olevissa kehittämishankkeissa. Kansalaisjärjestöillä on valmiuksia vastata monenlaisiin kriiseihin. Nuorisotyötä tarvitaankin nyt enemmän kuin koskaan, mutta miten setlementtien nuorisotyö vastaa toimintaympäristöjen muutoksiin?

Nuorisotyön viikolla nostetaan esille nuorisoalan tekemää työtä. Valtakunnallista viikkoa koordinoi Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi. Allianssi haluaa kiinnittää päättäjien huomion nuorisoalan rahoitukseen. Nuorisoalan tekemä työ on korostunut entisestään korona-aikana. Harrastusten loppuminen, opintojen vaikeutuminen, työpaikkojen katoaminen, yksinäisyys ja mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat nousseet erityisesti esille nuorten keskuudessa. “Pahimmillaan epävarmuuden ja näköalattomuuden kokemukset voivat jäädä lapsuutta tai nuoruutta leimaaviksi sukupolvikokemuksiksi”, kirjoitti järjestöjohtajamme Mona Särkelä-Kukko. Yhden nuoren syrjäytyminen työmarkkinoilta maksaa yhteiskunnalle noin miljoona euroa nuoren eliniän aikana. Panokset nuorisotyöhön maksavat itsensä reilusti takaisin.

Covid-poikkeustilasta ja maailman eriarvoistumisesta kärsivät eniten ne nuoret, jotka ovat muutenkin heikoimmilla. Kestävän kehityksen keskeiset toimenpiteet ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta ovat siis nyt ja jatkossakin erityisen tärkeitä. Kansainvälinen setlementtiliike vaatii maailman hallituksia ja viranomaisia tukemaan setlementtien kaltaisia paikallisyhteisöjen kehittämiseen paneutuneita toimijoita.

Setlementtiliikkeen lapsi- ja nuorisotyössä nostetaan esiin luontosuhteen, osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden merkitys

Elämänhallinnan tukeminen ja sen edistäminen on tärkeä osa lapsi- ja nuorisotyötämme. Setlementtien lapsi- ja nuorisotyö tukee nuorta löytämään ja vahvistamaan omia kykyjään ja oppimaan uutta. Setlementtitoiminnassa lapset ja nuoret toimivat ja osallistuvat omien taitojensa mukaan yhteisön tasavertaisina jäseninä. Toiminnassa pidetään huolta itsestä ja muista, arvostetaan erilaisuutta ja tehdään yhdessä.

Setlementtien nuoristyön toimintaympäristöt muuttuvat. Kestävän ja humaanin tulevaisuuden yhteiskunnan rakentaminen edellyttää uudistumista yhteiskunnan rakenteissa sekä ihmisten ajattelussa. Näyttää siltä, että ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden kaventumisen ja luonnonvarojen ylikulutuksen kaltaisten ihmiskunnan olemassaoloa vaarantavien uhkien torjuminen edellyttää meiltä transformatiivista oppimista – oppimista, joka uudistaa perustavanlaatuisia käsityksiämme ihmisenä olemisesta ja suhteestamme ympäröivään todellisuuteen.

Setlementtiliikkeen lapsi- ja nuorisotyö tukee sosiaalista- ja osaamispääomaa oppivan organisaation, yhteisöllisen oppimisen ja edellä mainitun uudistavan oppimisen keinoin. Setlementtien lapsi- ja nuoristyö antaa muiden muassa demokratiakasvatuksen kautta lapsille- ja nuorille äänen ja mobilisoi nuoria ja heidän yhteisöjään osallistumaan heihin vaikuttavaan päätöksentekoon.

Meille on tärkeää, että sellaiset voimarakenteet, jotka syrjäyttävät ja minimoivat lasten- ja nuorten osallisuutta ja heidän ääntään yhteisöissä, tunnistetaan ja puretaan yhdessä. Siihen tarvitaan osaamista, työkaluja ja vertaistukea opi ja opeta hengessä, sanoo lapsi- ja nuorisotyön kehittäjä Regina Järg-Tärno.

Vuoden 2021 aikana olemme setlementtien lapsi- ja nuorisotyössä aloittaneet luontosuhteen kehittämistä esimerkiksi viestinnän keinoin. Luonnon merkityksen ymmärtäminen vaatii omaa suhdetta luontoon, ja tuo suhde rakentuu läpi elämän kokemusten ja oivallusten kautta. Luontosuhteen rakentamista demokratiakasvatuksen ja osallisuuden vahvistamisen rinnalla tuemme konkreettisesti paikallissetlementtien lasten ja nuorten tapahtumissa. Poikkeusaikana tilojen käyttöä rajoitettiin, jolloin tilan merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tuli erittäin näkyväksi. Toisaalta nopeasti löytyivät myös ulkotilojen ja luonnon mahdollisuudet.

Huomasimme, että lapsi- ja nuorisotyössä tarvitaan myös tilakäsityksen muuttumista, ulkotilojen käytön luovaa ja innovatiivista lisäämistä ja ulkopedagogiikan kehittämistä, Järg-Tärno kertoo.

Se miten alan toimijat voivat, on tärkeää

Tänä vuonna Nuorisotyön viikon teema on hyvinvointi nuorisoalalla. Edellytys laadukkaalle, vaikuttavalle ja onnistuneelle nuorisotyölle on, että alan toimijat itse jaksavat ja voivat hyvin – tällöin myös nuorilla on mahdollisuus voida hyvin. Me setlementtiliikkeen lapsi- ja nuoristyössä haluamme edistää vertaisoppimista, vertaistukea ja verkostoitumista.

Näiden kautta samankaltaisten teemojen parissa työskentelevät ihmiset voivat käydä dialogia, saada tukea ja uusia ideoita työhönsä. Tämä on setlementtikentällä vahvasti koettu, nyt erityisesti viime vuosien aikana, lapsi- ja nuorisotyön kehittäjä Silja Havu lisää.

Setlementeissä on valtavasti osaamista ja kokemusta osallisuutta edistävästä nuorisotyöstä. Tämän osaamispääoman jakamiseksi luomme verkostoja, alustoja ja mahdollisuuksia tiedon jakamiselle ja uuden luomiselle – opimme ja opetamme yhdessä. Oppiva organisaatio tukee selviytymiskykyä ja turvallisuuden tunnetta yksilön ja yhteisön tasolla. Uskomme sen auttavan myös setlementtityöntekijöitä voimaan paremmin. Nuoristyötä tarvitaan Nuoristyön ja vuoden jokaisella viikolla.