Arvokas-ohjelman hankkeet tavoittavat hyvin köyhyyttä ja huono-osaisuutta kohdanneita

12 / 05 / 2021 | Ajankohtaista

Arvokas-ohjelman hankkeet ovat onnistuneet hyvin tavoitteessaan kohdata haasteellisissa elämäntilanteissa eläviä tai huono-osaisuutta kokevia ihmisiä, selviää Arvokas-ohjelman tuoreesta raportista.

Arvokas-ohjelman osallistujakyselyyn vastanneista joka toinen (51 %) kertoo jossain vaiheessa elämäänsä eläneensä köyhyydessä. Vastaajilta kysyttiin, olivatko he henkilökohtaisesti kohdanneet erilaisia haastavia asioita elämässään, mukaan lukien köyhyydessä elämisen.

Joka toinen on paljon – Ray tukee -barometrissa kysyttiin samaa ja köyhyydessä kertoi eläneensä joka viides vastaaja (21 %).

Köyhyyden kokemukset olivat selvästi myös yhteydessä muihin kohdattuihin haasteisiin. Haasteiden kasautuminen näkyi Arvokkaan osallistujakyselyn vastauksissa selvästi. Köyhyyttä omakohtaisesti kohdanneet olivat kohdanneet myös muita kysyttyjä haasteita huomattavasti muita useammin. Köyhyyttä kokeneista joka toinen oli kohdannut vähintään seitsemän kysytyistä haasteista, kun muista vastaajista samaa kertoi harvempi kuin joka kahdeskymmenes.

Myös huono-osaisuuden kasautumisen osalta ero Ray tukee -barometrin tuloksiin oli selkeä. Erot kuvaavat hyvin sitä, että Arvokas-ohjelman hankkeet ovat tavoitteidensa mukaisesti onnistuneet suuntaamaan toimintansa erityisesti heille, jotka kokevat laajemmin huono-osaisuutta.

Vahvuutena kohtaaminen

Arvokas-ohjelman hankkeet ovat keskenään erilaisia ja kohderyhmien ja toimintamuotojen kirjo on laaja. Yhteistä hankkeille on kohtaamisen voima: hankkeiden toiminnan ytimessä on ihmisten kohtaaminen ja vuorovaikutus. Hankkeissa on onnistuttu myös tavoittamaan ihmisiä, joita palvelujärjestelmän tarjoamat tukimuodot eivät tavoita.

Haastavissa elämäntilanteissa olevien ihmisten toimijuutta tuetaan kohtaamisen avulla. Hankkeissa kehitetään uusia yhdenvertaisuutta ja osallisuutta vahvistavia toimintatapoja. Ohjelman hankkeet luovat paikkoja vahvistaa toimijuutta ja sitä kautta yksilön ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta.

Köyhyyttä ei ohjelman hankkeilla pystytä poistamaan, mutta hankkeissa luodaan mahdollisuuksia toisenlaisen tulevaisuuden rakentamiseen.

Arvokas (2018–2021) on eriarvoisuutta vähentävä ja osallisuutta edistävä ohjelma, johon kuuluu 25 hanketta ja Suomen Setlementtiliiton koordinaatiohanke. Arvokkaan hankkeet luovat mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen ja vähentävät sitä kautta eriarvoisuutta. Avustusohjelmaa tukee STEA Veikkauksen tuotoilla. Lue lisää Arvokkaan tuloksista ja vaikutuksista täältä.

Kuva: Mira Valjakka